Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Drukuj

 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalwaria Zebrzydowska dla miejscowości: Kalwaria Zebrzydowska, Bugaj, Brody, Barwałd Górny, Barwałd Średni, Stanisław Dolny, Zebrzydowice, Podolany, Leńcze, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe

 

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do wyłożonych do publicznego wglądu projektów planów miejscowych, decyzjami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz autopoprawkami wprowadzonymi przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalwaria Zebrzydowska dla miejscowości: Kalwaria Zebrzydowska, Bugaj, Brody, Barwałd Górny, Barwałd Średni, Stanisław Dolny, Zebrzydowice, Podolany, Leńcze, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe w ich granicach administracyjnych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

 

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną do wglądu w dniachod 24 listopada 2015 r. do 22 grudnia 2015 r. (bez sobót i niedziel) w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, pokoje nr 18, 19 w godz. od 7.30 do 15.00, w poniedziałek do godziny 17 Udział projektantów w wyłożeniu planów codziennie od godziny 9:30 do 11:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Kalwaria Zebrzydowska, Bugaj, Brody, Barwałd Górny, Barwałd Średni, Stanisław Dolny, Zebrzydowice, Podolany, Leńcze, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Mickiewicza 4 w Kalwarii Zebrzydowskiej, o godz.9:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektów w/w. planów miejscowych należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2016r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekty ww. planów podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie ich wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy,mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2016r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

(www.kalwaria-zebrzydowska)

 

 

 

Saturday the 22nd.
Copyright

©

Template © Joomla Template