Zapraszamy !

Leńcze eu jest już na facebooku

Zapraszamy !
 
 
 

OSP zaprasza !

Zapraszamy na kolejne integracyjne .

 

 

OSP zaprasza !

 

 

 

Wybory sołtysów i członków rad sołeckich oraz przewodniczących i członków zarządów osiedli w gminie Kalwaria Zebrzydowska

 

Zgłoszenia kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących i członków Zarządów Osiedli, jak również kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych dokonuje się w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kalwarii Zebrzydowskiej tj. w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej II piętro pokój Nr 22 w godzinach pracy urzędu w terminie od 1 marca 2019 r. do 15 marca 2019 roku.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów:

1. na Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących i członków Zarządów Osiedli jest:

- jedna z osób udzielających poparcia kandydatowi,

2. na członków Obwodowych Komisji Wyborczych są:

- sołtys,
- radny,
- osoba zgłaszająca kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej bądź odpowiednio osoba zgłaszająca na kandydata Przewodniczącego lub członka Zarządu Osiedla,
- administrator budynku, w którym mieści się lokal wyborczy (osoba wskazana przez administratora budynku, w którym mieści się lokal wyborczy wchodzi w skład Obwodowej Komisji Wyborczej obligatoryjnie).

Kandydatami do samorządów mieszkańców mogą być osoby, którym przysługuje pełnia praw wyborczych i które na stałe zamieszkują na obszarze danego sołectwa, osiedla.
Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być osoby, które stale zamieszkują na obszarze danego sołectwa, osiedla obejmującego obwód wyborczy i posiadają pełnie praw wyborczych.

Nie może być członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej osoba, która jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, krewnym do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowatym pierwszego stopnia osoby kandydującej do organu samorządu sołectwa lub osiedla. Druki zgłoszeń znajdują się w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz na stronie internetowej www.kalwaria-zebrzydowska.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33/8766700, 33/8766645.

 

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa/członka Rady Sołeckiej
Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego/członka Zarządu Osiedla
Zgłoszenie kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej

 

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania 
czynności wyborczych

Treść czynności

- do 1 marca

 • podanie do publicznej wiadomości w formie Informacji Burmistrza liczby członków rady sołeckiej dla każdego sołectwa i liczby członków Zarządów dla każdego Zarządu Osiedla
 • podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

- do 1 marca

 • podanie do publicznej wiadomości Informacji Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszenia kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących i członków Zarządów Osiedli w Kalwarii Zebrzydowskiej zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 roku oraz kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

- od 1 marca – do 15 marca
(w godzinach pracy Urzędu)

 • rejestrowanie przez Gminną Komisję Wyborczą kandydatów na sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli
 • rejestrowanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

- do 15 marca

 • sporządzenie spisów wyborców

- do 18 marca

 • powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą Obwodowych Komisji Wyborczych

- do 22 marca

 • podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich oraz na przewodniczących i członków Zarządów Osiedli

- do 1 kwietnia

 • przygotowanie kart do głosowania

- do 5 kwietnia

 • przygotowanie lokali wyborczych

- 7 kwietnia

 • przekazanie obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania, protokołów i materiałów pomocniczych

- 7 kwietnia 2019 r.
od 8:00 do 18:00

 • głosowanie

 

 

Friday the 12th.
Copyright

©

Template © Joomla Template