Leńcze - zaproszenie na zebranie wiejskie

W niedzielę 16 grudnia 2018 r. o godzinie 9:30 w Zespole Szkół nr 6 w Leńczach odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Leńcze.

 
Sołtys
Jolanta Krzeszowska Mirocha
 
 

"Akcja zima" 2019/2020

 

" Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) w sezonie 2019/2020 "


Rozpoczęcie: 01/11/2019
Zakończenie: 31/03/2020 

 

Sołectwa - Leńcze, Zarzyce Małe
 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Piast w Kopytówce,
Kopytówka 35,
34-114 Brzeźnica
Osoba odpowiedzialna: Franciszek Brożek
Telefon kontaktowy: 606-398-497
 
 
Sołectwa - Podolany, Zarzyce Wielkie
 
Paweł Wyroba
34-141 Przytkowice 192
Telefon kontaktowy: 604-586-571
 

W pierwszej kolejności uwagi co do wykonywanej usługi należy zgłaszać wykonawcy, sołtysom poszczególnych miejscowości, do Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej – Zespół ds. drogownictwa
Telefon kontaktowy: 33 4721 010, lub na Komisariat Policji.


Przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników przyległych do ich posesji (zgodnie z art.5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Apelujemy również do mieszkańców o parkowanie samochodów na terenie posesji. Pojazdy pozostawione przy ulicach utrudniają przejazd pługom i uniemożliwiają odśnieżanie.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie rozwagi i ostrożności w czasie zimy.

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska 
Administrator Starostwo Powiatowe w Wadowicach Wydział Powiatowy Zarząd Dróg 
Telefon kontaktowy: 33 8734 224
1. dr. K 1784 Wysoka – Przytkowice 2. dr. K 1707 Brody Palcza
3. dr. K 1782 Kalwaria – Brzeźnica 4. dr. K 1787 Jaśkowice – Przytkowice
5. dr. K 1786 Przytkowice – Leńcze 6. dr. K 1785 Brody – stacja kolejowa Leńcze
7. dr. K 1783 Kępki-Zebrzydowice 8. dr. K 1730 Kalwaria – Stronie
9. dr. K 1705 Barwałd –Stryszów 
oraz ulice: Kościuszki, Floriana, Kolejowa, Dworcowa, Al. Jana Pawła II

Droga wojewódzka 953 (ul. Mickiewicza) Kalwaria – Skawina 
Administrator drogi - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Myślenice, ul. Drogowców 2
Telefon kontaktowy: 12 2721 788

Droga krajowa 52 Administrator: 
GDDKiA Odział Kraków, Rejon Babica 67b , 34-100 Wadowice
Telefon kontaktowy: 33 8737 328 

 

 

 

Augustyn Ormanty ponownie burmistrzem Kalwarii Zebrzydowskiej

 

W niedzielnych wyborach samorządowych Augustyn Ormanty pokonał Tadeusza Stelę i został ponownie wybrany na burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej. Będzie sprawował ten urząd przez 5 lat.

Warto więc zapamiętać co obiecuje Pan Augustyn Ormanty

Program wyborczy Pana Augustyna Ormantego:

Plan na lata 2018-2023

Wspólnota

 • Dialog z mieszkańcami i współpraca nad budżetem obywatelskim gminy
 • Utworzenie Rady Seniorów
 • Poprawa jakości i dostępności usług publicznych
 • Wizyty domowe urzędników –  dla osób niepełnosprawnych
 • Asystent mieszkańca – pomoc dla mieszkańców przy wypełnianiu dokumentów i formularzy
 • Wspieranie budownictwa mieszkalnego
 • Efektywne wykorzystanie funduszy zewnętrznych
 • Podjęcie działań w kierunku darmowego dostępu do internetu w szkołach i remizach
 • Bezpośredni kontakt z burmistrzem

 

Zdrowie

 • Działania na rzecz utworzenia oddziału małej chirurgi
 • Zwiększenie dostępu do specjalistycznej kadry medycznej oraz wysokiej klasy sprzętu medycznego
 • Włączenie gminy w proces utworzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych
 • Upowszechnianie wśród mieszkańców wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Organizowanie i wspieranie akcji oraz programów profilaktycznych, badań i konsultacji medycznych
 • Zwiększanie oferty usług rehabilitacyjnych

 

Drogi

 • Wspieranie działań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz  budowy drogi ekspresowej Bielsko Biała – Kraków tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej
 • Remonty najważniejszych dróg, oświetlenia i chodników gminnych
 • Podjęcie działań mających stworzenie nowych miejsc parkingowych
 • regulacja stanu prawnego dróg w gminie

 

Środowisko-ekologia

 • Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie zrekultywowanego wysypiska śmieci
 • Utworzenie funduszu z „Ekobonem” – dopłaty do gazu, obniżka podatków dla korzystających z eko rozwiązań
 • Kontynuacja procesu wymiana pieców węglowych na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie olejowe, ogrzewanie bazujące na odnawialnych źródłach energii
 • Dokończenie budowy kanalizacji oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Oczyszczacze powietrza do „zerówek”
 • Zagospodarowanie na terenie gminy niewykorzystanych terenów zielonych pod parki, place zabaw i skwery? Porządkowanie terenów zielonych
 • Edukacja ekologiczna
 • Realizacja działań związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem odpadów niebezpiecznych z terenu gminy

 

Kultura

 • Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej wraz z kotłownią, remont wnętrza
 • Intensywna współpraca z miastami partnerskimi
 • Rozbudowa sali widowiskowej w tym doposażenie w nowe technologie oraz klimatyzację
 • Zwiększenie środków na kulturę z przeznaczeniem na zakupy nowych księgozbiorów, dodatkowe zajęcia dla dzieci i seniorów w tym dla niepełnosprawnych, zakup systemu kino plenerowe i sceny mobilnej
 • Utworzenie przez Bibliotekę Publiczną Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej

 

Bezpieczeństwo

 • Rozbudowa miejskiego monitoringu
 • Wsparcie komisariatu policji
 • Doposażenie jednostek OSP
 • Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym wśród dzieci i młodzieży

 

Komunikacja

 • Darmowa komunikacja  – rozwiązanie problemu połączeń z Leńcz, Zarzyc Wielkich, Zarzyc Małych, Podolan, Przytkowice, Stanisław Dolny
 • Rozszerzenie kursu MPK Kraków do  zatoki w Leńczach
 • Włączenie się w proces wdrażania na terenie gminy połączeń oferowanych przez Koleje Małopolskie – Szybka Kolej Aglomeracyjna
 • rewitalizacja terenów wokół PKP, tworzenie parkingów
 • miejsca parkingowe – Rynek, ul. Mickiewicza, ul. Jagiellońska

 

Pomoc Społeczna

 • Specjalistyczna bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna
 • Podtrzymanie deklaracji i przekazywanie 10 % swojego wynagrodzenia na Caritas w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Organizowanie i wspieranie różnorodnych form pomocy społecznej
 • Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych
 • Karta dużej rodziny
 • Zwiększenie zasobów lokalowych na cele socjalne
 • Pomoc dla osób starszych – Klub seniora
 • Dodatki mieszkaniowe
 • Świadczenia wychowawcze – program 500 +
 • Jednorazowe świadczenia dla kobiet w ciąży – kontynuacja programu „Za życiem”
 • Przeciwdziałanie przemocy
 • Pomoc z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe i okresowe, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w dożywianiu, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne dodatki i świadczenia , świadczenia rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, zapomogi

 

Szkoła

 • Remonty budynków szkolnych, poprawa ich infrastruktury
 • Budowa obserwatorium astronomicznego w Leńczach
 • Stała analiza kosztów utrzymania szkół i przedszkoli
 • Rozszerzenie oferty edukacyjnej zapewniającej indywidualny rozwój ucznia
 • Podjęcie działań zmierzających do wzbogacenie oferty programowej i włączenie się w realizację projektów oświatowych
 • Wsparcie uczniów zdolnych poprzez organizację konkursów oraz system nagród i stypendiów
 • Porozumienie w zakresie organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie gminy
 • Doposażenie w pomoce naukowe i dydaktyczne

 

Sport

 • Podjęcie działań na  rzecz budowy krytego basenu w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Budowa boisk przyszkolnych w Brodach, Zebrzydowicach i Leńczach
 • Rewitalizacja obiektów MKS Kalwarianka – bieżnia sportowa, korty tenisowe, boisko do koszykówki, studnia głębinowa, modernizacja górnego boiska „sahara” w tym wymiana nawierzchni na sztuczną i budowa piłkochwytów
 • Budowa skate parku
 • Współpraca z Radą Sportu nad budżetem i programem  rozwoju sportu w gminie

 

Rzemiosło/Przedsiębiorczość

 • Promocja rzemiosła i jego produktów
 • Współpraca z Radą biznesu
 • Podjęcie działań nad utworzeniem muzeum rzemiosła
 • Wypracowanie systemu ulg dla przedsiębiorców
 • Wykorzystanie potencjału ruchu pielgrzymkowego
 • Partnerstwo z organizacjami pozarządowymi
 • Opracowanie i wdrażanie programów wsparcia dla podmiotów tworzących własną działalność gospodarczą, w tym szkolenia i doradztwo
 • Aktualizowanie w planie zagospodarowania przestrzennego terenów dla rozwoju gospodarczego, w tym wyznaczenie obszarów dla stref aktywności gospodarczej

 

PLAN DLA MIEJSCOWOŚCI 2018-2023

Barwałd Górny

 • Zakończenie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
 • Budowa parkingu przy szkole i kościele
 • Rozbudowa wodociągu, poprawienie zaopatrzenia w wodę
 • Regulacja potoku Kleczanka
 • Remonty dróg lokalnych i rolniczych, budowa chodników oraz oświetlenia

 

Barwałd Średni

 • Rozbudowa i modernizacja  świetlicy szkolnej
 • Remonty i modernizacja dróg gminnych i rolniczych
 • Budowa oświetlenia przy drogach
 • wsparcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy chodnika przy DK 52 w kierunku Wadowic

 

Brody

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole
 • Remont drogi Brody – Zarzyce Wielkie
 • Remont budynku „starej szkoły”
 • Budowa oświetlenia przy drogach
 • Dalsza regulacja potoku Cedron
 • Remonty dróg lokalnych i rolniczych
 • Wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenów „Winiarni”

 

Bugaj

 • Rozwiązanie problemów drogownictwa
 • Pomoc  i wparcie budowy światłowodu
 • Poprawa łączności komórkowej

 

Leńcze

 • Termomodernizacja budynku remizy OSP Leńcze
 • Modernizacja boiska przyszkolnego
 • Budowa obserwatorium astronomicznego w budynku szkoły
 • Przebudowa drogi Leńcze – Przytkowice
 • Budowa oświetlenia ulicznego Okrajki-Niwa-Porąbki
 • Remont w budynku szkoły
 • Remonty dróg lokalnych
 • Budowa chodnika w stronę Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
 • Wytyczenie ścieżki edukacyjnej – Kamieniec, Agronomówka
 • Zagospodarowanie „Kamieńca”

 

Podolany

 • Budowa świetlicy wiejskiej, rozpoczęcie I etapu poprzez zakup gruntu
 • Budowa parkingu przy przedszkolu
 • Remont dróg lokalnych  i rolniczych
 • Pomoc w budowie chodnika przy drodze powiatowej

 

Przytkowice

 • Wykonanie parkingu przy kościele
 • Remont dachu oraz termomodernizacja budynku szkoły
 • Przebudowa i remont drogi gminnej  Przytkowice – Leńcze
 • Modernizacja i remont budynku LKS „Sokół”
 • Remont dróg gminnych
 • Współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich i powiatem – remonty dróg
 • Budowa oświetlenia przy drogach
 • Pozyskanie samochodu pożarniczego dla OSP Przytkowice
 • Kontynuacja budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w kierunku Grabie
 • Zakończenie prac związanych z powstaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego

 

Stanisław Dolny-Dolany

 • Kontynuacja nadbudowy szkoły
 • Remont dróg Draboż oraz Zagórze
 • Wspieranie działalności lokalnego wodociągu
 • Zaopatrzenie w wodę przysiółka Draboż
 • Budowa oświetlenia przy drogach gminnych

 

Stanisław Dolny-Kępki

 • Termomodernizacja budynku OSP Stanisław Dolny
 • Kontynuacja  remontu dróg i budowa oświetlenia
 • Poprawa bezpieczeństwa przy szkole

 

Zarzyce Małe

 • Remont drogi gminnej przy świetlicy wiejskiej
 • Wyposażenie placu rekreacyjnego
 • Budowa chodnika przy drodze gminnej

 

Zarzyce Wielkie

 • Remont drogi oraz budowa chodnika w stronę szkoły i remizy
 • Remont budynku OSP Zarzyce Wielkie
 • Przebudowa budynku szkoły,  zagospodarowanie terenu – budowa parkingu
 • Remont chodników i dróg gminnych

 

Zebrzydowice

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole, infrastruktury lekkoatletycznej, boiska do tenisa ziemnego
 • Budowa drogi i chodnika – pod cmentarzem
 • Budowa parkingu przy szkole z miejscami postojowymi dla niepełnosprawnych
 • Remont drogi i budowa chodnika przy LKS Olimpia
 • Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w stronę miasta
 • Remont oraz poszerzenie drogi do Sióstr Zakonnych

 

Zebrzydowice-Bieńkowice

 • Remonty dróg lokalnych
 • Budowa oświetlenia przy drogach
 • Budowa farmy fotowoltaicznej na zrekultywowanym wysypisku śmieci

 

Kalwaria Zebrzydowska

 • Kontynuowanie prac związanych z kanalizacją miasta
 • Poprawa przestrzeni Rynku i ulicy 3 Maja
 • Rozpoczęcie procesu związanego z budową krytego basenu i środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych
 • Budowa skateparku
 • Nadbudowana Pawilonu Sportowego Kalwarianka
 • Rewitalizacja obiektów MKS Kalwarianka – bieżnia sportowa, korty tenisowe, boisko do koszykówki, studnia głębinowa, modernizacja górnego boiska „sahara” w tym wymiana nawierzchni na sztuczną i budowa piłkochwytów
 • Pomoc w zakupie wozu bojowego dla OSP Kalwaria Zebrzydowska
 • Rozbudowa sali widowiskowej, doposażenie w nowy sprzęt oraz klimatyzację
 • Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej wraz z kotłownią, remont wnętrza
 • Rozbudowa monitoringu miejskiego
 • Remont dróg gminnych, współpraca z GDDKiA, powiatem i województwem
 • Modernizacja boisk szkolnych

 

 

Wybory Samorządowe 2018 . Kandydat do Rady Powiatu

 

Kandydat do Rady Powiatu - Pan Marcin Krawczyński

 

 

Kandydaci do Rady Powiatu

 

 

Wybory Samorządowe 2018 . Kandydat do Rady Gminy . Sołectwo Leńcze

 (ogłoszenie zamieszczone na prośbę Kandydata) 

 
 
 
 
 
Tuesday the 27th.
Copyright

©

Template © Joomla Template