Wybory sołtysów i członków rad sołeckich oraz przewodniczących i członków zarządów osiedli w gminie Kalwaria Zebrzydowska

 

Zgłoszenia kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących i członków Zarządów Osiedli, jak również kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych dokonuje się w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kalwarii Zebrzydowskiej tj. w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej II piętro pokój Nr 22 w godzinach pracy urzędu w terminie od 1 marca 2019 r. do 15 marca 2019 roku.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów:

1. na Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących i członków Zarządów Osiedli jest:

- jedna z osób udzielających poparcia kandydatowi,

2. na członków Obwodowych Komisji Wyborczych są:

- sołtys,
- radny,
- osoba zgłaszająca kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej bądź odpowiednio osoba zgłaszająca na kandydata Przewodniczącego lub członka Zarządu Osiedla,
- administrator budynku, w którym mieści się lokal wyborczy (osoba wskazana przez administratora budynku, w którym mieści się lokal wyborczy wchodzi w skład Obwodowej Komisji Wyborczej obligatoryjnie).

Kandydatami do samorządów mieszkańców mogą być osoby, którym przysługuje pełnia praw wyborczych i które na stałe zamieszkują na obszarze danego sołectwa, osiedla.
Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być osoby, które stale zamieszkują na obszarze danego sołectwa, osiedla obejmującego obwód wyborczy i posiadają pełnie praw wyborczych.

Nie może być członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej osoba, która jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, krewnym do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowatym pierwszego stopnia osoby kandydującej do organu samorządu sołectwa lub osiedla. Druki zgłoszeń znajdują się w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz na stronie internetowej www.kalwaria-zebrzydowska.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33/8766700, 33/8766645.

 

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa/członka Rady Sołeckiej
Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego/członka Zarządu Osiedla
Zgłoszenie kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej

 

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania 
czynności wyborczych

Treść czynności

- do 1 marca

 • podanie do publicznej wiadomości w formie Informacji Burmistrza liczby członków rady sołeckiej dla każdego sołectwa i liczby członków Zarządów dla każdego Zarządu Osiedla
 • podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

- do 1 marca

 • podanie do publicznej wiadomości Informacji Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszenia kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczących i członków Zarządów Osiedli w Kalwarii Zebrzydowskiej zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 roku oraz kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

- od 1 marca – do 15 marca
(w godzinach pracy Urzędu)

 • rejestrowanie przez Gminną Komisję Wyborczą kandydatów na sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli
 • rejestrowanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

- do 15 marca

 • sporządzenie spisów wyborców

- do 18 marca

 • powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą Obwodowych Komisji Wyborczych

- do 22 marca

 • podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich oraz na przewodniczących i członków Zarządów Osiedli

- do 1 kwietnia

 • przygotowanie kart do głosowania

- do 5 kwietnia

 • przygotowanie lokali wyborczych

- 7 kwietnia

 • przekazanie obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania, protokołów i materiałów pomocniczych

- 7 kwietnia 2019 r.
od 8:00 do 18:00

 • głosowanie

 

 

Ogłoszenie

 

 

 

 

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2019

 

Szanowni mieszkańcy

Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Worki oraz pojemniki, na których nie będą naklejone odpowiednie kody, nie będą odbierane.

DO POBRANIA
Ulotka - harmonogram wywozu odpadów 2018 (pdf)

 

Wszelkie zgłoszenia, reklamacje, zapotrzebowanie na: kody kreskowe, worki, harmonogramy należy zgłaszać do Biura Obsługi Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Kalwarii Zebrzydowskiej, przy ul. Sowińskiego 16.

Biuro czynne: pon. w godz.: od 10:00 do 18:00, wt. – pt. w godz.: 6:30-14:30 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od 7:00 do 13:00 nr telefonu 669 978 712

Jednocześnie informujemy, że do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) można oddawać następujące odpady:
wielkogabarytowe, odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, papier, tektura, szkło, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji (zielone), przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Kalwaria Zebrzydowska, ul. Sowińskiego 16.

Przypominamy, że na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, odpady komunalne gromadzimy w następujący sposób:

W zabudowie jednorodzinnej:
• worek żółty – tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe;
• worek niebieski – papier, tektura;
• worek zielony – szkło;
• pojemnik (przystosowany do załadunku mechanicznego!), ewentualnie worek czarny – odpady komunalne zmieszane, w tym popiół i odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
Odpady zielone (trawa, suche liście) gromadzone w brązowych workach należy dostarczyć we własnym zakresie przez wytwórcę odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W zabudowie wielorodzinnej:
• pojemnik żółty – tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe;
• pojemnik niebieski – papier, tektura;
• pojemnik zielony – szkło;
• pojemnik (przystosowany do załadunku mechanicznego!), o odpowiedniej pojemności: 110, 120, 240, 1100, lub 7000 l – odpady komunalne zmieszane

• odpady wielkogabarytowe - będą odbierane dwa razy w roku:
Wiosna – II termin wywozu kwiecień
Jesień – II termin wywozu październik

Odpady będą odbierane ściśle co do rodzaju według wyznaczonego harmonogramu.

 

 

Rozkład jazdy PKP

Od 09.12.2018 r. wejdzie w życie nowy rozkład jazdy PKP .
Szczegółowy rozkład z poszczególnych stacji na stronie portalpasazera.pl/Plakaty 
 
Sunday the 22nd.
Copyright

©

Template © Joomla Template