Wymiana starych kotłów węglowych

Drukuj

 Gmina Kalwaria Zebrzydowska informuje, że z dniem 10 grudnia rozpocznie się nabór wniosków dla osób zainteresowanych wymianą starych kotłów węglowych o niskiej sprawności na nowy kocioł o wysokiej sprawności i ekologiczny.

 

 

Do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty:

 • dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana Inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub elektroniczny numer księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, kserokopia aktu własności). W przypadku współwłasności - zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz wnioskodawcy. W przypadku lokali w budynkach mieszkalnych należy dołączyć również pisemną zgodę właściciela budynku na realizację zadania oraz umowę najmu budynku mieszkalnego/mieszkania wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz wnioskodawcy – w przypadku gdy Inwestor nie jest właścicielem nieruchomości.
 • w przypadku władania Budynkiem na podstawie stosunku zobowiązaniowego należy dołączyć również oświadczenie właściciela nieruchomości o zapewnieniu trwałości Nowego źródła ciepła przez 5 lat w przypadku wypowiedzenia umowy najmu;
 • dokumenty potwierdzające możliwość realizacji zadania zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie: pozwolenie na budowę (kserokopia pozwolenia – oryginał do wglądu przy składaniu wniosku) lub zgłoszenie robót budowlanych (o ile takie jest wymagane) (kserokopia zgłoszenia – oryginał do wglądu przy składaniu wniosku)
 • harmonogram rzeczowo-finansowy określający przewidywane koszty wykonania Inwestycji wraz ze wskazaniem typu kotła, jego parametrów technicznych podanych przez producenta.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7 – pokój 1, parter.

Wnioski o udział w programie rozpatrywane będą przez Komisję ds. oceny wniosków, według kolejności wpływu do Urzędu.

Ważne: Ankiety dla Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, składane przez mieszkańców, nie są równoznaczne z wnioskiem o udział w programie.

Dotacja na wymianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne wynosić będzie do 75 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 12.000 zł. W tym: do 50% z WFOŚiGW w Krakowie i do 25% z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmuje:

 • demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
 • montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.
 • montaż nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.
 • montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montaż dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u. o sprawności energetycznej większej bądź równej 87% dla kotłów zasilanych kwalifikowanymi paliwami węglowymi. Ponadto stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O2 odniesione do spalin suchych, 00 C, 1013 mbar dla obciążenia 100% mocy nominalnej kotła nie może osiągać wartości większej niż 40mg/m3, węgiel organicznie związany (OGC) nie więcej niż 20 mg/m3. Powyższe wartości parametrów obowiązują dla kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowania urządzenia. Zgodność kotła musi być potwierdzona przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Moc nowego kotła musi być niższa od mocy starego co najmniej o 20 %.
 • montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

 

Realizacja Programu oraz zakres możliwych do przeprowadzenia przez mieszkańców prac modernizacyjnych zależy ostatecznie od otrzymanego dofinansowania. Kolejnym krokiem udziału w Programie będzie podpisanie wiążących umów z mieszkańcami, które będą określać wielkość indywidualnego dofinansowania oraz zasady jego rozliczenia.

Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła oraz wyboru wykonawcy.

W związku z powyższym, ważny jest prawidłowy wybór kotła.

Jak prawidłowo dobrać moc kotła?
Aby poprawnie dobrać kocioł należy określić zapotrzebowanie domu na ciepło oraz obliczyć zapotrzebowanie na C.W.U.
Można to wykonać na kilka różnych sposobów:
- wykonać audyt energetyczny domu,
- znaleźć zapotrzebowanie na moc cieplną w projekcie (jeżeli jest dostępne takie opracowanie),
- dobrać odpowiednie wartości z tabel,
- dokonać samemu audytu przybliżonego.

Audyt energetyczny jest to obliczenie zapotrzebowania domu na ciepła przy pomocy obliczeń w programie komputerowym w oparciu o szczegółową analizę geometrii budynku – jest to metoda najdokładniejsza i nie daje błędu większego niż 3–5%.

W projekcie może być informacja o zapotrzebowaniu na moc cieplną i należy z niej skorzystać o ile mamy pewność, że projektant nie wpisał mocy na zapas lecz dokonał rzetelnych obliczeń (na przykład audytu).

W tabelach doboru, które są dostępne m.in. w Internecie, możemy bardzo szybko znaleźć pożądane wartości – jest to metoda niedokładna i niezalecana – dobra do weryfikacji metod innych.

Audyt przybliżony jest bardzo ciekawym narzędziem polecanym czytelnikowi jeżeli nie ma ochoty robić audytu profesjonalnego. W połączeniu z weryfikacją otrzymanego wyniku z tabelami doboru, audyt przybliżony powinien dać bardzo dobre wyniki.
Aby go zrobić należy odwiedzić stronę internetową www.cieplowlasciwe.pl i tam taką analizę zrobimy samodzielnie w kilkanaście minut.

Ważne informacje:

 • Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu PONE.
 • W przypadku wymiany starego kotła na kocioł na paliwa stałe, zakupiony nowy piec, musi być klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 o sprawności od 87%. Dokumenty potwierdzające klasę kotła węglowego wraz z certyfikatem będą konieczne do przedstawienia do wypłaty dotacji.
 • Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.
 • Informację o mocy starego pieca można odczytać z tabliczek umieszczonych przez producenta na piecu. Informacje takie powinny także znajdować się w dokumentacji zakupu tego urządzenia.
 • Należy sfotografować stare źródło ciepła. Po wykonaniu instalacji należy sfotografować założony nowy piec (z widoczną tabliczką znamionową).
 • Po otrzymaniu przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska dofinansowania z WFOŚiGW w Krakowie, osoby które złożyły wstępne wnioski zostaną zaproszone do podpisania umowy celem realizacji inwestycji. Po podpisaniu umowy można rozpocząć proces wymiany kotła.

 

Przydatne strony internetowe:
http://www.cieplowlasciwie.pl/ - przybliżony audyt energetyczny
http://www.czysteogrzewanie.pl/ - tabele doboru mocy kotłów i wiele więcej
http://powietrze.malopolska.pl/kotly/ - lista o charakterze informacyjnym i otwartym, obejmująca producentów kotłów na węgiel, które spełniają wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012

Do pobrania

Regulamin udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Wniosek o udział w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska”

 

{kalwaria-zebrzydowska.pl}

 

Saturday the 22nd.
Copyright

©

Template © Joomla Template