Zastępczy tryb rozstrzygania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew/krzewu.

Drukuj

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.2020, poz. 55), regulującej m. in. zamiar usuwania drzew, w pierwszej kolejności osoba fizyczna lub prawna ma obowiązek złożenia do Urzędu Miasta zgłoszenia lub wniosku (w przypadku Osób prowadzących działalność gospodarczą i chcących usunąć drzewa/krzywy na posesji gdzie znajduje się ich firma).

W związku z powyższym informuję, że z uwagi na ogłoszony dnia 20.03.2020r. przez Premiera Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii na obszarze całego kraju oraz Decyzją Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zostały wprowadzone ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-CoV-2, powodujące brak możliwości bezpośredniej obsługi stron zarówno w Urzędzie jak i na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, został zatem wprowadzony zastępczy tryb rozstrzygania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew/krzewu.

Dlatego też proponujemy Państwu zamienny tryb zgłoszeń i wniosków dotyczący planowanego usunięcia drzew lub krzewów.
Druk zgłoszenia lub wniosków (wniosek dotyczy Przedsiębiorców) można pobrać przed Urzędem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. A. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w zakładce: Urząd Miasta => Przewodnik Interesanta => Referat Gospodarki Komunalnej => Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewu (dla prywatnych Właścicieli nieruchomości) => Wniosek o wycinkę drzew/krzewu (dla Przedsiębiorców)
Do powyżej wymienionego druku (t.j. zgłoszenia lub wniosku) należy dołączyć zdjęcia zgłoszonych drzew do usunięcia, aby widoczne było całe drzewo oraz dla każdego drzewa osobno zdjęcie okolicy pnia, na którym widoczny będzie pomiar obwodu drzewa przy pomocy np. taśmy mierniczej , na wysokości 5 cm nad gruntem oraz 130 cm nad gruntem.

Wypełniony druk (oraz podpisany przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na której planowane jest usunięcie drzew/krzewu) z załącznikami należy w formie wydrukowanej na papierze biurowym umieścić w skrzyni na korespondencję, mieszczącej się przed Urzędem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, przy ul. A. Mickiewicza 7; 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
Po przekazaniu do organu kompletu dokumentów i po ich weryfikacji, zostanie wysłany na adres e-maila lub za pośrednictwem Poczty Polskiej wstępnie wypełniony protokół, który należy podpisać przez Właściciela nieruchomości (w wersji papierowej lub przy pomocy podpisu elektronicznego) oraz odesłać na adres e-mailowy lub adres Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej podany wyżej. W dalszej kolejności po podpisaniu protokołu przez Urzędnika zostanie on odesłany e-mailowo lub poprzez Pocztę Polską do zgłaszającego lub wnioskodawcy z prośbą o potwierdzenie jego otrzymania.

Wyżej opisany sposób możliwości załatwienia przedmiotowej sprawy trwa do odwołania aktualnej sytuacji czyli do odwołania braku możliwości bezpośredniej obsługi stron zarówno w Urzędzie jak i na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. 

/kalwaria-zebrzydowska.pl/

 

 
Wednesday the 7th.
Copyright

©

Template © Joomla Template